TEAM 7 REUNION TODAY 💖
Sasuke: Yume
Naruto: Kitsurie
Sakura: Yashafluff
Kakashi: Vlad
16804212_1247193381983028_8486881115207744978_o 16804441_1247193411983025_987848047222190615_o 16797816_1247193431983023_523832266988291786_o 16707546_1247193465316353_8933623454515723644_o
Naruto: Kitsurie
Sakura: Yashafluff
Kakashi: Vlad

Comments

comments