Page được lập ra để chia sẽ thông tin về cosplay, cách hóa trang, mua sắm, làm sản phẩm
Ít nhất là một nơi để bạn có thể giới thiệu với người khác về cosplay thay vì phải biết cosplay qua các trang confession, các trang thị cosplayer.

Đó là điều chúng tối muón khi thực hiện website này.