Bạn có tương tượng ra một chuyến bay mà trên đó các bạn gặp toàn bộ sậu đình đám...