Như đã nói lần trước, ờ bài viết này, hầu hết là kinh nghiệm của mình trong vài năm...